Načítání ...

 

… a n e b   j a k   s i   t v o ř i t   v l a s t n í   w e b

Bulletin č.1 - Internetové stránky jsou obchodními listinami
21.5.2008 11:05
ce46bea6-d129-45fb-afb7-06198ca5328e


Internetové stránky a smlouvy jsou obchodními listinami
JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: STORMWARE s.r.o.

Mezi jednu z mnoha povinností každého podnikatele patří jeho řádná identifikace na tzv. obchodních listinách. Co jsou obchodní listiny a jaké údaje na nich musí každý podnikatel uvádět, upravuje ustanovení § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „obchodní zákoník“).
Za obchodní listiny přitom obchodní zákoník až do konce února tohoto roku označoval pouze objednávky, obchodní dopisy a faktury. Od 1. března 2008 bylo ale ustanovení § 13a novelizováno (rozšířeno) a mezi obchodní listiny byly nově zařazeny i smlouvy a internetové stránky podnikatele. Povinné údaje
Na všech těchto „listinách“ tedy musí podnikatelé povinně uvádět údaj o své(m):

  • firmě nebo jménu či názvu,
  • sídle nebo místu podnikání,
  • identifikačním čísle,
  • zápisu do obchodního rejstříku, a to včetně spisové značky (v případě, že jde o podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku),
  • zápisu do jiné evidence, v níž je podnikatel zapsán (v případě, že jde o podnikatele, který do obchodního rejstříku zapsán není, ale je zapsán např. v živnostenském rejstříku, seznamu advokátů či znalců apod.).


Výše uvedené údaje jsou povinné a v případě, že podnikatelé nesplní tuto povinnost a požadované údaje na obchodních listinách neuvedou, hrozí jim za to příslušná sankce. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, totiž porušení této povinnosti označuje za přestupek na úseku podnikání, za který může být podnikateli uložena pokuta až 50 000 Kč a zákaz činnosti až na 1 rok.

Příklad:
Správné označení akciové společnosti např. ve smlouvě je:
COMP a.s.

IČ: 123 45 678
se sídlem: Na Výšince 12, Praha 3, PSČ: 130 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 123

Dobrovolné údaje
Podnikatelé na obchodních listinách samozřejmě mohou uvádět i další údaje (nad rámec údajů povinných), jako např. bankovní spojení, DIČ či kontaktní údaje.

Ale pozor!

Pokud se podnikatelé na obchodních listinách chtějí „pochlubit“ výší svého základního kapitálu, pak tak mohou učinit pouze v případě, že základní kapitál již byl zcela splacen.

Zahraniční osoby
Pokud jde o zahraniční osoby, pak se na ně zásadně vztahuje stejná identifikační povinnost jako na tuzemské podnikatele. V případě, že si na území České republiky zřídí zahraniční osoba podnik nebo organizační složku, pak je tato osoba povinna na obchodních listinách uvádět všechny výše uvedené údaje, a dále i údaj o zápisu podniku nebo jeho organizační složky do obchodního rejstříku, včetně spisové značky. Logickou výjimkou je případ, kdy na obchodních listinách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo jeho organizační složky nemusí být uveden údaj o zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož právem se zahraniční osoba řídí nebo ve kterém má bydliště v případě, že toto právo zápis do takové evidence neukládá nebo neumožňuje.

V závěru je třeba ještě upozornit na to, že v praxi často dělá potíže vymezit, co je obchodní dopis a jaké všechny dokumenty je možné pod tento pojem podřadit. Lze proto jen doporučit, aby podnikatelé na všech dokumentech v obchodním styku (bez ohledu na to, jak budou označeny) uváděli zákonem požadovanou identifikaci a nevystavovali se tak případným sankcím, které jim za porušení jejich povinnosti hrozí.

| Ceník | Často kladené ... | Domovská stránka | Jak získat FelixNET? | Kontakty a Podpora | Optimalizace stránek | Partneři | Popis systému | Všeobecné podmínky | Základní informace | FelixNET©